De samenwerking tussen Silene Alba en de cliënt wordt gekenmerkt door wederzijds respect en 'afspraak is afspraak'. 

Pagina's vol kleine lettertjes zijn geen goede manier om conflicten te voorkomen.

Een duidelijke brief aan de cliënt, in combinatie met onderstaande zeer beknopte algemene voorwaarden, vormt daarom de basis voor alle werkzaamheden door Silene Alba.


1. Schriftelijke vastlegging
Om misverstanden te voorkomen leggen Silene Alba en de cliënt de door Silene Alba te verrichten werkzaamheden, de vergoeding en de levertijd altijd schriftelijk vast. 

2. Vergoeding
De vergoeding voor de werkzaamheden is een vast bedrag of een uurtarief (nacalculatie) maar is nooit afhankelijk van de structuur of de omvang van het vermogen van de cliënt. 

Silene Alba accepteert geen vergoeding van derden (aanbieders van financiële producten, andere adviseurs, etc.).

3. Betaling
25% bij aanvang van de werkzaamheden en 75% bij volledige afronding van de werkzaamheden. 

Indien op basis van nacalculatie wordt gewerkt, zal het totaalbedrag bij aanvang worden geschat. 

4. Geschillen
De rechtsverhouding tussen Silene Alba en de cliënt is onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.