Silene Alba ondersteunt haar cliënten bij het nemen van verstandige beslissingen over vermogensopbouw en vermogensstructuur.

De vergoeding voor deze ondersteuning bestaat uit een uurtarief of een vast bedrag. De vergoeding is altijd volledig onafhankelijk van de omvang en de structuur van het vermogen.

Hieronder volgen voorbeelden van adviesonderwerpen en een omschrijving van de fasen die in elk traject worden doorlopen.


Voorbeelden van adviesonderwerpen:
 • integraal advies met betrekking tot alle vermogenscomponenten (pensioenen, levensverzekeringen, onderneming, effectenportefeuilles, spaarrekeningen, woning en bedrijfspand) in relatie tot de persoonlijke levensdoelen;
 • onafhankelijke beoordeling van bestaande effectenportefeuilles;
 • opbouwen van effectenportefeuilles die (desgewenst) door de cliënt zelf kunnen worden onderhouden;
 • beoordeling van nieuwe investeringsmogelijkheden, privé of zakelijk, in relatie tot de huidige vermogenssituatie;
 • advies omtrent eerder stoppen met werken;
 • advies m.b.t. financieringsstructuur privé/zakelijk;
 • begeleiding koop of verkoop onderneming;
 • ordenen en vereenvoudigen financiële situatie;
 • beoordelen van alle producten voor vermogensopbouw;
 • volledig financieel plan.

Een adviestraject kent de volgende fasen:
 • inventarisatie van vermogenssituatie en doelstellingen cliënt;
 • analyse van kansen en knelpunten;
 • prioriteitstelling en plan van aanpak;
 • realisatie van verbeteringen;
 • klankbordfase.

Silene Alba is van mening dat de eerste fasen van het adviestraject essentieel zijn voor een goed eindresultaat. Een grondige analyse en een juiste prioriteitstelling zijn de basis voor een goed advies. Hier wordt nooit op beknibbeld.

Het realiseren van verbeteringen kan vervolgens volledig worden uitbesteed aan Silene Alba. Het kan ook, op basis van het schriftelijke advies van Silene Alba, voor een deel door de cliënt zelf worden gedaan.

Het businessmodel van Silene Alba is er op gericht kennis over te dragen en de cliënt zelfredzaam of in ieder geval weerbaarder te maken. Het is enorm belangrijk dat de cliënt begrijpt waarom bepaalde beslissingen worden genomen. Vertrouwen in een adviseur is goed, maar begrip is beter.

De klankbordfase houdt concreet in dat Silene Alba contact houdt met de cliënt en, als gevolg van veranderingen in het leven van de client, zo nodig zaken bijstelt.